Menu

Privacy verklaring

Stichting Met je hart hecht groot belang aan de bescherming van de privacy van de ouderen, vrijwilligers, donateurs, relaties en bezoekers van de website.

Privacyverklaring Stichting Met je hart

Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Stichting Met je hart houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Stichting Met je hart, Burgemeester Burgerslaan 40A, 5245 NH Rosmalen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Stichting Met je hart verwerkt persoonsgegevens van de ouderen, vrijwilligers, donateurs en relaties voor de uitvoering van haar missie: het organiseren van waardevolle ontmoetingen voor kwetsbare ouderen. Daarnaast verzamelen wij deze gegevens om onze administratie te kunnen beheren volgens financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.

Bij het doen van een donatie aan stichting Met je hart via onze website www.metjehart.nl worden uw naam, adres, emailadres en uw rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van uw donatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken in principe geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Toch kan het voorkomen dat we bij het organiseren van activiteiten willen weten of er bijzondere omstandigheden spelen waarmee we dan rekening kunnen houden. Denk aan het gebruik van een rolstoel of rollator. Op grond van de wet mogen wij als stichting met een ideëel doel deze bijzondere persoonsgegevens verwerken.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze jongeren toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verwerkt worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verwerkt van een minderjarige neem dan contact met ons op. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Beeldrecht

Tijdens de ontmoetingen van stichting Met je hart en gerelateerde activiteiten worden regelmatig foto’s genomen van personen en sfeerbeelden waarop ouderen, vrijwilligers en andere betrokkenen staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website, Social Media-kanalen en andere communicatie-uitingen van stichting Met je hart verschijnen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dat kenbaar maken via ons emailadres. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.

Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene sfeerbeelden waarop de oudere, vrijwilliger of andere betrokkene niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld óf indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van vrijwilligers kunnen worden opgenomen op de website en Social Media ten behoeve van persoonsherkenning.

Contactformulier en nieuwsbrief

Via de website kunt u zich aanmelden als vrijwilliger, of via het contactformulier kunt u uw vraag stellen. Hiervoor gebruiken wij uw naam en uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u interessant nieuws, informatie over onze activiteiten en andere zaken. U kunt zich hier op elke gewenst moment voor afmelden. Uw e-mailadres wordt bij inschrijving automatisch toegevoegd aan de lijst van nieuwsbriefontvangers. Deze gegevens worden bewaard totdat u zich heeft afgemeld.

Ook kunt u ons Manifest “ Oproep tot verbinding” ondertekenen via onze website. Hiervoor gebruiken we uw naam en e-mailadres. Dit doen we op basis van uw toestemming. Op uw verzoek verwijderen we deze gegevens uiteraard.

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting Met je hart zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Onze bewaartermijn is ten hoogste 7 jaar. Meldt u zich af voor onze nieuwsbrief dan zullen wij uw gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen.

Delen met anderen

Stichting Met je hart verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten. Bijvoorbeeld aan een externe vervoersmaatschappij voor het vervoer van ouderen naar een van onze ontmoetingen. Tevens maken wij gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan goede waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

Gebruik van Cookies

Op de website van stichting Met je hart wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn bestandjes die door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op de computer. De volgende cookies worden gebruikt:

Technische en functionele cookies

Zonder deze cookies is de website functioneel niet bruikbaar (bijvoorbeeld een formulier invullen zou anders niet mogelijk zijn).

Analytische cookies

Google Analytics cookies worden gebruikt voor het genereren van algemene statistieken om het bezoek aan onze website te analyseren en het verkrijgen van inzage hoe de website wordt gebruikt door het publiek. Op onze website zijn enkele You-Tube filmpjes beschikbaar. Bij het afspelen van deze filmpjes wordt door een marktpartij een commerciële cookie geplaatst. In het filmpje kan een commercial worden vertoond. Stichting Met je hart heeft hier verder geen invloed op of belang bij.

Het staat de bezoekers vrij om cookies uit te schakelen via de browser. Houd er dan wel rekening mee dat het mogelijk is dat de website dan niet meer optimaal werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • Het laten corrigeren van fouten
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • Intrekken van toestemming

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Met je hart zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Stichting Met je hart neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe stichting Met je hart omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u deze richten aan

Stichting Met je hart
Burgemeester Burgerslaan 40A
5245 NH Rosmalen
Mail: info@metjehart.nl