Menu

Algemene voorwaarden

Stichting Met je hart gebruikt een bijdrage, gift of schenking in overeenstemming met haar doel en missie.

Stichting Met je hart behoudt het recht om een bijdrage, gift of schenking te weigeren indien daar een wettelijke of ethische reden aan ten grondslag ligt.

Stichting Met je hart verzoekt de schenker uitdrukkelijk om enkel een (periodieke) bijdrage, gift of schenking te doen indien de financiële situatie van de schenker dit toelaat.

Stichting Met je hart is op de hoogte dat er een fiscaal voordeel is voor periodieke giften van minimaal 5 jaar. Stichting Met je hart onthoudt zich echter van het geven van advies en verwijst de schenker te allen tijde door naar professionele adviseurs of de Belastingdienst voor meer informatie.

Stichting Met je hart accepteert donaties van contant geld, tot een wettelijk maximum, en beursgenoteerde effecten. Giften van diensten in natura worden geaccepteerd na goed overleg met beslissingsbevoegden van stichting Met je hart.

Bepaalde andere geschenken, onroerend goed, persoonlijke eigendommen, geschenken in natura, niet-liquide effecten en bijdragen waarvan de bronnen niet transparant zijn of waarvan het gebruik op de een of andere manier beperkt is, moeten vóór de aanvaarding ter beoordeling worden voorgelegd aan het bestuur van stichting Met je hart vanwege speciale verplichtingen die hiermee verbonden zijn.

Stichting Met je hart legt gegevens vast ter uitvoering van het donateurschap. Daarbij wordt de eventuele wens om anoniem te blijven gerespecteerd. Stichting Met je hart beperkt het delen van informatie over de donateur tot alleen die personeelsleden en vrijwilligers die het moeten weten.

Stichting Met je hart vergoedt eventuele derden niet voor het geven van een gift of een schenking aan stichting Met je hart, hetzij door middel van commissies, vinderskosten, hetzij op andere wijze.